Основните цели на академичният курс са ориентирани към:
  • представяне на информация за тенденциите налагащи промяна в парадигмата за Участието на семейството в образователната и възпитателната дейност на Училището
  • проследяване на спецификата на възпитателните тактиките и моделите на семейно възпитание върху формирането на учениковата личност.
  • получане на информация и актуализиране на знанията, уменията и отношенията, които учителят трябва да притежава и да проявява в работата с родителите и членовете на семейната общност
  • запознаване със спецификата на педагогически подходи при взаимодействие със родители и членове на семейната общност на деца с различен мултиетнически произход.
  • проследяване на етапите на взаимодействие “образователни институции - родители и семейна общност” и пречките, които възпрепятстват тези взаимодействия.
  • формиране на практически умения за Участие на родителите в работата и живота на Детската градина /на Училището