Учебната дисциплина „Управление на взаимоотношенията в образователната среда” запознава бъдещите учители с психологическите характеристики и закономерности на взаимоотношенията, които възникват между субектите в образователната среда. В лекционния курс се разглеждат последователно основни аспекти на психологията на общуването и психологията на малката група, поради това, че отношенията възникват в процеса на общуване в социалните групи. Акцентът е поставен върху анализа на:
  •  средата, в която се формират взаимоотношенията;
  •  спецификата на взаимоотношенията между учениците в училище;
  •  спецификата на взаимоотношенията учител-ученик;
  •  психологическите измерения на взаимоотношенията в педагогическия колектив