Тематичното съдържание на програмата е условно разделено в две основни информационни ядра: Компетентностният подход в образованието и иновации в образованието.
Първото информационно ядро е насочено към прилагане на компетентностния подход в образованието. Темите от това информационно ядро са насочени към общите проекции на подхода и към разработването на методически модели за работа в учебния час.
Второто информационно ядро фокусира вниманието към съвременни методи на обучение и подходи, които помагат за повишаване и задържане на познавателния интерес на учениците.
Целта е да се подкрепят педагогическите специалисти в използване на иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, приложими за образователното направление, учебния предмет или модул от професионална подготовка, по които преподават.