В рамките на този курс са представени основните измерения и компоненти на Европейската Рамка на дигитална компетентност на преподавателите, целяща повишаване на цифровата подготвеност и креативност в сферата на образованието, за да се отговори адекватно на нуждите на цифровото общество и икономика.
Поставен е акцент върху спецификите в използването на дигитални технологии в образованието, както и върху ключовото значение на дигиталната креативност като водещ фактор в разработването на адекватни педагогически подходи и съдържание, които са базирани на съвременните достижения в технологичното развитие.
Участниците ще се запознаят с основните Европейски приоритети и ключовите компетентности, дефинирани във връзка с осъществяването на цифровата трансформация на образованието.