В този курс ще получите знания за образованието и училището като институции в съвременното общество, какви конкретни знания, умения и компетентности следва да формират у децата и младите хора. Училището ще бъде представено не само като обучителна институция, а като среда за формиране на личности и за физическо, психическо и социално благополучие на учениците. Дискутират се позитивите и негативите на българската образователна система и училищната среда в контекста на европейските и българските образователни политики. Посочват се добри образователни практики като модели за позитивни промени в българското училище. Ще намерите линкове, документи, стратегии, доклади, статии и много данни по посочените теми.