В този курс ще се запознаете с основните цели, съдържание и принципи на училищното законодателство и по-специално Законът за предучилищно и училищно образование (2016). Ще се запознаете и с наредбата за приобщаващо образование като част от новата философия за развитие на училището и за обучение на децата, както и с практиките на ученическото самоуправление. Познаването на нормативните документи за организация и функциониране на училището имат за цел да подпомогнат педагогическите специалисти, както и непедагогическия персонал в преодоляване на дефицитите в училищното образование и превръщане на училището в атрактивно място за качествено обучение и развитие на личностния потенциал на учениците.