В дисциплината се представя еволюцията на понятието "бизнес интелигентност" въведено през 1989 г. от Howard Dresner като експерт от Gartner Group като се включват архитектурата, инструментите, технологиите, методите и моделите за проектиране и изграждане на системи за бизнес интелигентност. Изучават се методите, инструментите, задачите и алгоритмите за извличане на закономерности от данни (data mining), вземането на решения и класиране на бизнес проекти. Дисциплината завършва със защита на курсова работа и обобщаващ тест.
В дисциплината се разглеждат основните дефиниции, модели и задачи на бизнеса и софтуерните продукти за личните финанси. Изучават се определящите направления на бизнеса: кредитиране, инвестиране, застраховане и вземане на решения в личните финанси. Дисциплината завършва със защита на курсова работа и тест върху теорията.
Основната цел на дисциплината е да запознае студентите с прилагането и използването на технологиите, методите и средствата за създаване, реализация, законосъобразна защита и приложение на интелектуалната собственост като продукт на ефективния мисловен творчески процес.
Информационната инфраструктура заема основно място в съвременната обработка на информацията. Тя се явява основен елемент при формирането на съвременните информационни системи. В рамките на този курс се обръща основно внимание на предназначението, стандартите за изграждане, архитектурата и комуникационната среда на компютърните мрежи. На студентите се дава възможност практически да се запознаят с проблемите, възникващи при изграждането, работата и поддръжката на комплексни системи, изградени на база единна мрежова инфрасреда.
Дисциплината има за цел да систематизира и обобщи знанията на студентите относно информационната сигурност в Интернет среда. Разглеждат се основните видове заплахи и уязвимости от страна на сървъра и клиента, както и съответните защити. Дисциплината завършва със защита на курсова работа и изпит.
В дисциплината се разглеждат основните математически подходи за моделиране на бизнес процеси, като целта е бъдещите магистри да придобият необходими знания и умения за моделиране на реални процеси от икономическата практика. Това се постига както чрез усвояване на съществуващи модели и симулации, така и чрез самостоятелно разработване на проекти. Дисциплината завършва със защита на курсова задача и изпит.
Курсът запознава студентите с модерни концепции за презентиране, основни полиграфически стандарти и иновативни приложения за онлайн разработване на мултимедийно информационно съдържание под формата на интерактивни компютърни презентации. Студентите придобиват практически умения за работа с най-популярните мултимедийните авторски средства за създаване и редактиране на атрактивни компютърни презентации.
Курсът има за цел да представи основни понятия, принципи и подходи за анализ, моделиране и приложения на системи за управление на бази от данни в практиката. Особено внимание се отделя на релационните бази от данни и методите за дефиниране и изпълнение на потребителски заявки. Лекционният курс се състои се от следните части: основни понятия; модели на данните; проектиране на релационни бази от данни; перспективи за развитие на базите от данни. Курсът дава поглед върху основни въпроси от базите от данни, които ще подготвят студентите като специалисти по използване на системите за автоматизирано управление в различните области на живота.
Курсът е структуриран в следните 3 модула: "Стандарти и стандартизация - общa информация, основни понятия и парадигми", "Управление на риска - въведение" и "Практически аспекти на прилагането на серия стандарти ISO 31000".
Курсът запознава с основни понятия и методи на общата Статистика – събиране и анализиране на данни, извадкови характеристики, регресионен анализ, дисперсионен анализ, анализ на временни редове. Понятията и методите са поднесени с прозрачни обяснения на смисъла и начина на използването им в статистическите изследвания, както и на интерпретацията на получените резултати. Материалът се илюстрира с конкретни примери от областта на икономиката, финансите, пазарни проучвания на потребителско поведение и предпочитания, прогнозиране. Пресмятанията се извършват със средствата на MS EXCEL и са така структурирани, че да позволяват използването им като шаблон за аналогични пресмятания. За доизясняване на понятията, методите и примерите, те са придружени с въпроси от тестов тип