Цел на учебния курс по "Методика на обучението по икономически дисциплини" е подготовката на учители по икономически дисциплини в средните училища. Учебната дисциплина има основополагащ характер. Съдържанието е ориентирано към закономерностите на учебно-възпитателната работа при обучението по икономически дисциплини в средните училища. В дисциплината се поставя акцент върху подготовката, изборът на методи на преподаване, реализиране на образователни и възпитателни цели, правилното структуриране и преподаване на уроците за нови знания и обобщения, онагледяване на материала, индивидуалната работа с учениците, затвърдяване на знанията и прилагането им в практиката.
В този курс ще получите знания за образованието и училището като институции в съвременното общество, какви конкретни знания, умения и компетентности следва да формират у децата и младите хора. Училището ще бъде представено не само като обучителна институция, а като среда за формиране на личности и за физическо, психическо и социално благополучие на учениците. Дискутират се позитивите и негативите на българската образователна система и училищната среда в контекста на европейските и българските образователни политики. Посочват се добри образователни практики като модели за позитивни промени в българското училище. Ще намерите линкове, документи, стратегии, доклади, статии и много данни по посочените теми.
В курса се разглеждат основните характеристики на електронното обучение и неговото приложение в училищния курс. Описват се основните схеми на обучение и стъпките на добавяне на електронни ресурси към традиционните курсове. Представят се стандарти и спецификации за информационно съдържание и различни технически решения при подготовката на дигитални ресурси при смесено обучение. Придобиват се знания и умения за разработване на електронни материали, подпомагащи обучението, използвайки платформата за електронно обучение на БСУ.
Цифровите технологии проникват все по-дълбоко във всички сфери на общественото развитие и икономиката. Участниците в курса ще се запознаят с Европейската Рамка за дигитална компетентност на преподавателите, целяща повишаване на цифровата подготвеност и креативност в сферата на образованието в отговор на предизвикателствата и нуждите на цифровото общество и икономика.

ХОСПИТИРАНЕ: Ориентиране в реална педагогическа среда (училище).

ТЕКУЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА: Участие в учебно -възпитателния процес под ръководството на учител-наставник.

СТАЖАНТСКА ПРАКТИКА: Самостоятелно участие в учебно -възпитателния процес с подкрепа на учител-наставник.