Обучението по дисциплината e насоченo към повишаване на квалификацията на преподавателите в учебните заведения и надграждане на техните педагогически инструменти в тази област чрез предоставяне на цялостен пакет за обучение. Взаимодействието между предприемаческите методи и практиката на предприемачеството изисква по-добро разбиране на тези методи. Въпреки че понятието за предприемачески методи съществува в различни форми в предприемаческа литература, няма общо разбиране на понятието. Този предмет се стреми да представят по-добро разбиране на предприемаческите методи, които ръководят предприемаческото поведение.
Дисциплината „Училищно обучение по предприемачество“ има за цел да изясни някои основни принципи на предприемачеството в образованието, като се фокусира върху същността на предприемаческата дейност и процес, защо е актуално за обществото, кога се прилага или не и как да го трансформираме в обучителна практика. Обучаемите трябва да бъдат насърчавани да създадат собствена компания. Това от една страна се отнася до по-тесния смисъл на дефиниция на предприемачеството, разглеждано като стартиране на бизнес. От друга страна същността на понятието разглежда възможностите за превръщане на обучаемите в по-креативни, по-ориентирани, проактивни и иновативни, придържащи се към широката дефиниция за предприемачество, подходяща за всички начинания в живота.
В този курс ще получите знания за образованието и училището като институции в съвременното общество, какви конкретни знания, умения и компетентности следва да формират у децата и младите хора. Училището ще бъде представено не само като обучителна институция, а като среда за формиране на личности и за физическо, психическо и социално благополучие на учениците. Дискутират се позитивите и негативите на българската образователна система и училищната среда в контекста на европейските и българските образователни политики. Посочват се добри образователни практики като модели за позитивни промени в българското училище. Ще намерите линкове, документи, стратегии, доклади, статии и много данни по посочените теми.
В курса се разглеждат основните характеристики на електронното обучение и неговото приложение в училищния курс. Описват се основните схеми на обучение и стъпките на добавяне на електронни ресурси към традиционните курсове. Представят се стандарти и спецификации за информационно съдържание и различни технически решения при подготовката на дигитални ресурси при смесено обучение. Придобиват се знания и умения за разработване на електронни материали, подпомагащи обучението, използвайки платформата Moodle.

ХОСПИТИРАНЕ
Цел: Ориентиране в реална педагогическа среда – училище.
ТЕКУЩА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА
Цел: участие в учебно -възпитателния процес под ръководството на учител-наставник
СТАЖАНТСКА ПРАКТИКА
Цел: самостоятелно участие в учебно -възпитателния процес с подкрепа на учител-наставник