проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в България 2030”

Бургаският свободен университет е партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в България 2030”, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.