Дисциплината е нова и междинна по същността си област за прилагане на опита на проектния мениджмънт. Основана е на принципите на организационното проектиране и на прилагането на на целевия и системния подход. Ориентирана е към придобиването на знания за мениджмънта и проектирането, както на стратегически проекти, така и на мерки и инициативи на местно ниво и със специфична насоченост, които не са част от рутинната фунция на администрацията/бизнеса и изискват обособяването им като проекти. Развиват се умения за идентифициране на входа и изхода на един проект, макро и микро процесите в него, методите за оценка и мониторинг. Така изучаването й се явява важна предпоставка за адаптиране към европейската административна и бизнес теория и практика. Всичко това е дублирано в средата на университетската електронна платформа със съответстващите на методите интерактивни инструменти и форми за попълване и мониторинг, осигуряващи двупосочната комуникация.