Учебната дисциплина „Основи на местното самоуправление“ е предназначена за обучение на студенти - специалисти в и за държавните и местни институции и други области на публична администрация, както и за нуждите на частния сектор в образователно-квалификационна степен „Магистър” за специалност „Държавна и местна администрация”.
Основните цели са - да се придобие представа, знания и умения за основни понятия, характеристики на местното самоуправление, функции, местни власти и местна администрация, също така да се придобият знания по основните въпроси на управлението и самоуправлението на българските и европейските общини. Ще се усвоят умения за анализиране на общинска среда и решаване на административни казуси. В резултат на обучението по настоящата програма обучаемите следва да придобият нови знания за:
История на общинското развитие в България.
Нормативна база на съвременното местно управление и самоуправление.
Особености в структурата и стратегията на развитие на общините в България, Гърция и Турция, добри практики в българските общини, Европейска харта за местно самоуправление.
В резултат на предвидените по програмата упражнения обучаемите трябва да изградят нови способности:
Да решават практически казуси в местната администрация, да анализират общинското развитие и предлагат форми за подобряване на административния процес.
Да подпомагат взаимодействието между местна и изпълнителна власт.
Да вземат правилни решения при ситуации от разглежданата проблематика и да организират своевременно дейността на подчинените си.