Курсът по Бизнес комуникации цели да запознае студентите с основните модели на комуникативното поведение в сферата на бизнеса. В дисциплината се разглежда същността на комуникационния процес и неговите елементи, формите и начините за комуникиране в рамките на управлението. Анализират се факторите, които обезпечават ефективността в деловите контакти. Овладяват се основните норми на вербалната /писмена и устна/ и невербалната комуникация.