Дисциплината дава професионални знания и умения на студента в теорията и практиката на съвременните продажби и управлението на продажбите. Курсът представя различни аспекти на процеса на управление на продажбите – от стратегическото планиране до оперативното ръководство на продажбения процес и екипи по продажбите.