Дисциплината "Национална сигурност” има за обект изучаването на съдържанието и същността на сигурността на национално ниво в контекста на организационно-културния, ситемния, функционалния и архитектурен подходи. Предоставят се знания за подходите за изучаване на ролята и функциите на сигурността в социалната организация (държавата), общите учения за държавата и сигурност. Националната сигурност се разглежда в системата на регионалните и глобални организации за сигурност.