Дисциплината "Противодействие на пресъпността" дава знания за криминологичното понятие и правната характеристика на престъпността. Разглеждат същността, теорията и принципите на системата за управление и контрол над престъпността. Целта на лекционния курс е да запознае студентите с цялостната нормативна база, която регулира тази система и основните субекти. Специално внимание е отделено на понятието за престъпление и наказание. Разглежда се наказателноправната защита на основни заплахи за сигурността съгласно Актуализираната стратегия за национална сигурнст – т. 52 Корупцията, и в частност корупцията по високите етажи, т. 54 организираната престъпност и трансграничната престъпност, особено трафикът на наркотици и трафикът на хора, т. 55. Конвенционалната престъпност; т. 61 Миграционният натиск и възприемането на страната ни като транзитна по пътя на мигрантите към развитите европейски държави създава условия за разрастване на престъпната дейност, свързана с незаконното превеждане на хора през границата и съпътстващите престъпления.