Целта на настоящия курс е да предостави знания за същността, видовете и функциите на комуникацията и на PRа както за изграждане на желания персонален и корпоративен имидж в здравеопазването, така и за създаване и поддържане на функционални връзки с вътрешните и външните целеви публики. За постигане на целите, заложени в комуникационния план, се отделя внимание на разнообразния инструментариум, включващ връзки с медиите, пресконференции, специални събития (конференции, промоции, чествания и др.), интерактивност, корпоративна социална отговорност и др. Разглежда се ролята на PR в кризисни ситуации в здравеопазването.