Дисциплината е предназначена за студентите, изучаващи специалност "Комуникация и електронизация за възобновяеми енергийни източници". Тя дава възможност те да получат знания за методиките за оценяване и анализ на ресурса на възобнавяемите енергийни източници – слънчево излъчване, ветрови потенциал, хидро- и геотермални ресурси и др. Разгледани са основните параметри на възобновяемите източници на енергия, методите за определянето им, общите подходи при получаването на данни при проектирането на устройства за получаване на енергия от ВЕИ, перспективите в използването им. Отделено е внимание на екологичните аспекти на проблема за използване на различни ВЕИ.