Основна цел на учебния курс е студентите да получат знания и практически умения, след усвояването на които ще могат успешно да прилагат изследователските подходи, методическия апарат и техническите инструменти на бизнесанализа и контрола на стопанската дейност. Аналитичната обработка на информацията от стопанската отчетност е от първостепенна важност както за нуждите на фирмения мениджмънт, така и за външни потребители (кредитни институции, данъчен контрол, одиторски контрол, органи на приватизацията и др.).