Настоящия курс по Методика на обучението по професионална подготовка ще ви даде възможност да разгледате учебния процес от методическа и дидактическа гледна точка. Той ще ви помогне да формирате важни за учителя знания, умения и отношения, които са необходими за компетентно преподаване в процеса на обучение.
В курса се разглеждат основните характеристики на електронното обучение и неговото приложение в училищния курс. Описват се основните схеми на обучение и стъпките на добавяне на електронни ресурси към традиционните курсове. Представят се стандарти и спецификации за информационно съдържание и различни технически решения при подготовката на дигитални ресурси при смесено обучение. Придобиват се знания и умения за разработване на електронни материали, подпомагащи обучението, използвайки платформата Moodle.
Цифровите технологии проникват все по-дълбоко във всички сфери на общественото развитие и икономиката. Участниците в курса ще се запознаят с Европейската Рамка за дигитална компетентност на преподавателите, целяща повишаване на цифровата подготвеност и креативност в сферата на образованието в отговор на предизвикателствата и нуждите на цифровото общество и икономика.
В този курс ще получите знания за образованието и училището като институции в съвременното общество, какви конкретни знания, умения и компетентности следва да формират у децата и младите хора. Училището ще бъде представено не само като обучителна институция, а като среда за формиране на личности и за физическо, психическо и социално благополучие на учениците. Дискутират се позитивите и негативите на българската образователна система и училищната среда в контекста на европейските и българските образователни политики. Посочват се добри образователни практики като модели за позитивни промени в българското училище. Ще намерите линкове, документи, стратегии, доклади, статии и много данни по посочените теми.
Хоспитирането е наблюдение и анализ на педагогически ситуации, уроци и други организационни форми в детски градини и училища, осъществявано под непосредственото ръководство на преподавател от висшето училище.
Текущата педагогическа практика включва посещение, наблюдение и провеждане на педагогически ситуации, уроци и други организационни форми в детски градини и училища съвместно с учител-наставник под ръководството на преподавател от висшето училище с цел подготовка за стажантската практика.